Thursday, April 26, 2007

RelojesWebContactos!

آذربایجان

کارگاه بین المللی ژنتیک و بیولوژی مولکولی آبزیان
پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
ایجاد بانک ژنی ارتمیا
بانک ژنی ارتمیا


وب سایت بیولوژی سلولی و مولکولی دانشجویان آذربایجانی در ایران


نشانگر و انواع آن:

استفاده از نشانگرهای ژنتیکی قدمتی برابر با تاریخ بشر دارد.انسان های نخستین،حتی آنهایی که هنوز کشاورزی را فرانگرفته بودند و برای ادامۀ زندگی مجبور به جمع آوری بذر و میوۀ گیاهان بودند،بدون آنکه خود بــــدانـــنــد از نشانگرهای مورفولوژیک برای شناختن و تمایز انواع بذر و میوه و جانوران وحشی استفاده می کردند و برخی را به برخی دیگر ترجیح می دادند.اما به صورت مدون و دانش مدار،شاید مندل نخستین کسی بود که از نشانگرهای مورفولوژیک یا نشانگرهای مبتنی بر فنوتیپ برای مطالعۀ چگونگی توارث صفات در نخودفرنگی استفاده کرد

وب سایت بیولوژی سلولی و مولکولی دانشجویان آذربایجانی در ایران


Institute of Genetics, Azerbaijan
Biological Diversity, Azerbaijan
Azeriler Med mi?
Turkish Tubitak
Biodiversity, Azerbaijan
Bitki Genetik
Azeri Music
GENETIK, Turkey
Genetik Muhendesligi
Genetik mühendisliği
Genetik Mühendisliği
Genetik
Genetik
Genetik
Genetik Muhendisligi

Matter, Beyond-Methaphysics
پروفسور یونوس چن گل دانشمند ترک راجع به ماده و ما ورای ماده در یونی ورس صحبت می کند

Matter and Beyond - Bioethics

Matter and Beyond - Neuropsychology

Matter and Beyond - Neurology

The secret Beyond Matter [HarunYahya.com
علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری ، بوجود آمده است. علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر ، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم‌هاست، سروکار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند

علم ژنتیکGenetik bozuklugu olan bebek

Bebek doğum anı

Louis en Automne - Genetik (video clip)Nutritional Immunology


Leukocyte RollingAnti - matter as a weapon

The Inner Life Of A Cell (HQ)

AmoebaOctopus vulgaris

The octopus, which is also called "devilfish," is a predatory mollusc with a pouch-shaped body and eight powerful arms with two rows of suction discs on each. It also has an ink sac, which it uses to darken the water when it senses danger.
Octopuses are related to squids, cuttlefish, nautiloid, and other molluscs such as snails, mussels and clams. They can creep over hard surfaces using their arms; when they travel through water they move by jet propulsion, taking in water and ejecting it forcibly through a funnel as their muscular mantle contracts. They vary in size from a few centimetres to the giant octopus of the Pacific Ocean which can grow to over 10 m. Some species are edible, including the ink!

Octopus vulgaris


The giant Pacific octopus is an intelligent creature. In laboratory tests and aquariums, it has been able to solve mazes very quickly, unscrew jar lids to retrieve food inside the jar, and even mimic another octopus in a different tank.

Giant Pacific Octopus (Octopus dofleini)

اختاپوس کو سه را می خورد
Octopus eats shark


Octopus escaping through a 1 - inch thick hole

Homosexuality in octopuses
همجنس بازی اختا پوس ها


خا نواده کره ای اختا پوس را زنده زنده می خورد
Koean Family eats live octopuses

Quick and keen, these active hunters live lives of magic
Ocean-Photo
Ocean-Photo
Ocean-Photo
Zoomschool
Ocean Life
Living Ocean
A Pacific giant octopus (Octopus doflleini)
Animalcameras
Octopus: Genius of the deep
Octopus & Squid
Octopus and fish in ocean
Octopus swimming along ocean floor

Octopus attacks Diver

Giant octopus back to the ocean
The Octopus is the most wonderful animal in the sea.
OCEAN HOME
Genetik


Octopuses are cephalopods, an ancient group of animals that also include squid, cuttlefish, and the chambered nautilus.

A creature of the ocean
از موسسه ملی جغرافیا : اختاپوس ها
National Geographic: Octopusاختاپوس ها
Octopusآشنایی با اختاپوسآزمایشگاه دریایی هوم بولد استیت:اختا پوس Humboldt State Marine Laboratoryوال آبی
Blue Whale

بررسی جایگاه اکولوژیکی و فواید درمانی کوسه های خلیج فارس ودریای عمان
مقدمه: خليج فارس بزرگترين پناهگاه موجودات دريايی به ويژه آبزيان ظريف و كوچك از قبيل ماهی های تزئينی زيبا و رنگارنگ مرجان ها،ماهیان خوراکی وغیرخوراکی،کوسه ماهیان، صدف ها، حلزون ها، نرم تنان، شقايق ها، اسفنج ها، عروس های دريايی و غيره است.تعداد زيادی از اين آبزيان كه در نوع خود زيباترين موجودات دريايی هستند، به علت حوادث مختلف و مسايل زيستی به اين پناهگاه آرام وگرم پناه آورده اند و از هزاران سال پيش در آن به زندگی خويش ادامه می دهند. قباد( شاه ماهي)، را شكوه حلوا سفيد يا زبيده، شوريده، حلوا سياه، سرخو، شعري، سبيتي، خاور و دختر ناخدا از مهمترين ماهی های خــوراكی و اره ماهي، بمبك، ماهی لقمه،اسب ماهی از ماهی های غير خوراكی خليج فارس محسوب می شوند.علاوه بر اين خليج فارس دارای صدها گونه ماهی تزئينی است. كه برخی از نمونه های آن مانند(امپراتور) در جهان نادر است جراح دم زرد، آنتن دار، دلقك آبي، كاردينال، هامور، سقماهي، دم گاوي، نئون، آرايشگر، صندوق ماهي، شاخدار، خروس دريايي، پيكاسو، ملوان، چيتي، شقايق، ژله و پيكاسوی مشكی از ديگر ماهی های تزئينی آبهای پيرامون كيش هستند.کوسه های خلیج فارس دربین مردم جنوب خصوصا" جزایر وبنادر تنگه هرمز،به نام کولی مشهوراست. بزرگترین نوع کوسه درآبهای خلیج فارس کولی گومیباشد. کوسه های ایران از تیره Carchahinidae هستندکه مشهورترین آنها در خلیج فارس کوسه Carcharias menisorrah است. کوسه ها ،انواع ماهیان ،نرمتنان،ماهیان مرکب ومیگوها تغذیه میکنند. کوسه از آبزیان مرگ آفرین و رعب انگیز دریا ها و اقیانوس هاست . هر کجا کوسه یافت می شود ترس و دلهره و مرگ هم بدنیال آن خواهد آمد .این ایده در ذهن انسان همیشه ثبت شده است که اگر حیوانی خطر ناک و برای انسان دردسر آفرین باشد باید از بین برود .شاید کوسه هم جزیی از همین حیوانات باشد .کوسه ها در ظاهر برای انسان تولید خطر میکنند ولی به همان اندازه نیز برای انسانها و محیط زیست مفید هستند . پوست ؛ گوشت ؛ اندامهای داخلی ؛ باله ها و غيره موارد متعددي است که می تواند برای صنعت و تجارت استفاده شود. همچنین کوسه ماهیان درخلیج فارس باآن همه اهمیتی که دارد به فراموشی سپرده شده است.مقاله حاضر اهمیت جایگاه اکولوژیکی وفواید درمانی از اندامهای مختلف این ماهیان رادرخلیج فارس ودریای عمان مورد بررسی قرارمی دهد

نویسنده: nassirabady تاریخ ارسال :دوشنبه 28 اسفند 1385


کوسه های خلیج فارس ودریای عمان


DNA Sequencing
سی کو انس (ردیف باز ها DNADNA
زنجیر وراثتی DNADeoxy Ribonucleic AcidDNA Structure ساختمان زنجیر وراثتیDNA Replication
رپلیکاسیون زنجیر وراثتی
DNA Replication

DNA REPLICATION

DNA Replication

DNA Replication, Transcription & Translation

DNA MUTATION

DNA PACKAGE

The Inner Life of the Cell - Full Versionتغذیه ی کوسه های باهاما
Bahamas Shark Feedingکوسه ها
OctopusSharksکوسه ها Sharksکوسه های بول (Bull Shark ) در مسقط عمان
Blue Whale

کوسه های خلیج فارس ودریای عمان


Think Beyond Your Genes
Professional Skin Care
Aquarium-Kosmos.
Animated Numebers and ...
Mathematic: Mengen. Die Definition von Mengen
Zeichenebene und Koordinatensystem
Animation and Dipfish
HTML
Animiertes GIF mittels Ulead GIF Animator Lite


The birth of quantum biology

Just when you finally have grasped the concept of quantum mechanics, it's time to wake up and to see the arrival of a nascent field named quantum biology. This is the scientific study of biological processes in terms of quantum mechanics and it uses today's high-performance computers to precisely model these processes. And this is what researchers at Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) are doing, using powerful computer models to reveal biological mechanisms. Right now, they're working on a "nanoswitch" that might be used for a variety of applications, such as targeted drug delivery to sensors

The birth of quantum biology


Thinking beyond the genes
We all somehow "know" that the mind/body connection is key to real health. Are you tired of trying to find the words that describe how the mind and body are related, and why their relationships are important for proper health? A renaissance in Cell Biology now provides the cutting edge science - real science - to prove how holistic health therapies work! Research scientist Bruce Lipton, Ph.D., introduces a long-awaited paradigm shift in the biomedical sciences. The new science will inspire your spirit, engage your mind and challenge your creativity as you comprehend the enormous real potential for applying this information in your life and in your profession
Research scientist Bruce Lipton, Ph.D.,Video Clip

In the early nineteenth century, physics faced a crisis, as researchers made a number of observations on the behaviour of single photons and electrons that could not be explained by Newton's laws of mechanics. In 1926, the German physicist Werner Heisenberg finally solved these problems with his famous uncertainty principle, which has formed the cornerstone of quantum mechanics (QM) ever since. According to this principle, it is impossible to measure exactly all of a particle's quantities (such as mass, energy, position or momentum), simply because they do not have absolutely fixed values. Instead, they have a range of possible values within a probability distribution, but at normal space and timescales this range is relatively small. In everyday life, it is therefore possible to make exact measurements limited only by the sensitivity of the equipment. However, at small space and timescales, such as those that operate at the submolecular level, the impact of the uncertainty becomes much greater.

A quantum leap in biology

[[[Watch it to believe it]]] Hiroshima Atom Bomb Impact

Hiroshima Atomic Bomb Documentary

Green
picture of a pumpkin
    

Neutrinos    Physics- The science of simplification and unification
"   


[[[Watch it to believe it]]] Hiroshima Atom Bomb Impact

Hiroshima Atomic Bomb Documentary

500 tons of dynamite simulate atomic bomb EXPLOSION!!!


Links:

HarunYahya's Website